Ozonová díra je ekologickým problémem naší doby. Za posledních deset, patnáct let se úbytek ozonové vrstvy stal alarmujícím v důsledku antropogenního dopadu. Planeta Země je jedinou planetou, na které je život a před škodlivými účinky ultrafialového záření je chráněna právě ozónovou vrstvou ve stratosféře. Příčin, proč se objevují ozonové díry, je poměrně dost a člověk sám musí tyto příčiny odstranit.

Země byla stvořena tak, aby si zachovala svůj jedinečný ekosystém. Těmto účelům slouží vrstvy atmosféry, které uzavírají naši krásnou planetu před pronikáním ultrafialových paprsků a vesmírného odpadu. Příroda sama je dokonalá, sama se umí bránit a zásahy do její struktury vedou k různým narušením, které vedou k přírodním katastrofám a klimatickým změnám.

Ozonová vrstva

Vědeckým bádáním bylo potvrzeno, že ozonový štít Země vznikl před 400 miliony let. Planeta Země je pokryta hustou vrstvou plynu, která se nachází ve výšce 12-50 km nad povrchem. Tato vrstva chrání všechny živé organismy před škodlivými účinky ultrafialového záření a vyhýbá se účinkům škodlivého slunečního záření. Na konci 20. století však vědci objevili v Antarktidě ozonovou díru, která představovala ztenčování ozónové vrstvy, tolik potřebné k ochraně zemského povrchu.

Příčiny

Ozonová vrstva se v důsledku velkého nárůstu emisí chlóru, bromu, vodíku, freonů a dalších chemických sloučenin ničí a vznikají tak ozonové díry. Lidskou činností, se do atmosféry dostávají právě tyto chemické sloučeniny, jenž vytvářejí skleníkový efekt. Jsou to především továrny, které vypouštějí do ovzduší nebezpečné zplodiny a nejsou vybaveny čističkami, dále jsou to minerální hnojiva aplikovaná na obdělávanou půdu, proudová letadla a jaderné výbuchy. Ovšem za příčinu lze považovat také vulkanickou činnost. Ta ovlivňuje pokles koncentrace ozonu v určitých oblastech. Při výbuchu sopek se uvolňují produkty spalování, které ničí molekuly ozonu.

Letecká doprava je sice pevným a moderním článkem dopravní infrastruktury, ale bohužel při létání dochází v důsledku spalování paliva v letadlových turbínách k vypouštění oxidů dusíku do vzdušného prostoru. Jakmile se dostanou do stratosféry, zničí molekuly modrého plynu.

Také jaderné testy je ekologický problém. Testy byly sice zakázány světovou organizací OSN, ale bohužel se to tato skutečnost například v Severní Koreji nedodržuje. Každý takový pokus vyprodukuje opravdu gigantické množství oxidů dusíku, které poškozují ozonovou vrstvu. Během 20 let, kdy tyto testy byly prováděny, se v atmosféře rozšířilo více než 3 miliony tun sloučenin dusíku.

Jak může člověk ovlivnit šíření ozonové díry?

Vzhledem k tomu, že hlavním viníkem stále zvětšující se ozonové díry planety je  bohužel lidská činnost, je pro ovlivnění stavu atmosféry nutné vytvořit nové výrobní a provozní technologie. Ty musejí být zaměřené na výrazné snížení a eliminaci emisí freonů a jiných škodlivých látek. Je třeba omezit nebo zcela vypustit používání minerálního hnojiva, dále pak je potřeba zkvalitnit a zpřísnit čistění továrního vypouštění plynů do ovzduší a snížit vypouštění výfukových plynů. Elektroauta by měla být dopravním prostředkem budoucnosti, protože se očekává, že s rostoucím počtem vozidel se bude zvyšovat podíl dopravy na znečištění ovzduší a elektrická auta jsou řešením. Nevýhodou v tomto směru může být bohužel ještě stále příliš vysoká cena takových vozidel, která jsou již na trhu. Lze ovšem říci, se jsou považována za jakousi první vlaštovkou nové generace vozidel.

Autorka při tvorbě článku využila svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.